• Óvoda
      

Az óvoda elnevezése: Sióagárdi Közös Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Harci Tagóvodája
Címe: 7172, Harc, Kölesdi u. 2.
Telefon: 74/506-099
Email: harciovi@gmail.com
Fenntartója: Sióagárdi Közös Óvodafenntartó Társulás
Alaptevékenysége: Olyan nevelési intézmény, ahol a 2. életévtől a 6. életévig, legfeljebb 7. életévig, az iskolába lépésig neveli a gyermekeket.

  
Dolgozóink:

  • Dékány Jánosné - dajka
  • Erdősné Aranyos Györgyi – szakvizsgázott óvodapedagógus
  • Horváth Beáta – óvodapedagógus
  • Müller Ferencné – dajka
  • Staubné Andrási Csilla – gondozónő
  • Szakálosné Marosi Ildikó – szakvizsgázott óvodapedagógus, tagóvoda vezető

Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével, szeretetteljes, mindenkit maximálisan elfogadó, családias, bizalmat árasztó légkörével, elsősorban a szabad játék és mozgás sajátos eszközeivel készíti fel a gyermekeket az életre. A gyermekek és a szülők kívánságát és elégedettségét mérlegelve, a gyermekek érdekeit figyelembe véve alakítjuk életünket, melyhez az itt dolgozók hivatásszeretete, a gyermekek és a szülők tisztelete, egymás értékeinek megbecsülése párosul. Biztosítjuk az egységes óvoda-bölcsőde intézményben a gyerekek folyamatos, egymásra épülő gondozását, nevelését, fejlesztését, a gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. A bölcsődés korú gyermekek ellátását a törvény által előírt alapellátás keretein belül folytatjuk. Közvetetten segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Pedagógiai tevékenységrendszerünk és tárgyi környezetünk segíti a környezettudatos magatartás kialakulását.
Célunk, a sokoldalú, harmonikus fejlődés, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítse.
Gyermekeink szívesen járnak óvodába, jól érzik magukat a gyermekközösségben. Bátran, egészséges önbizalommal, jól kommunikálnak, érzelmeiket képesek verbális és nonverbális módon is kifejezni, érdeklődőek, sok-sok tapasztalattal felvértezettek. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, tudatosan kerüli a nemi sztereotípiák erősítését, elősegíti a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. Bölcsődei jellegű tevékenység bevezetésével a társadalmi igények maximális figyelembe vétele következtében a 2-3 éves korú gyermekek nevelése során az egyéni sajátosságokhoz és igényekhez igazított személyre szóló bánásmódot.
Szeretnénk, ha óvodánk a megértés, az egymás iránti türelem, elfogadás, szeretet; biztonságot, vidámságot adó béke szigete lenne, ahol a gyermekek ottlétük nagy részét örömmel, boldogan, önfeledt játékkal tölthetnék.

     

Óvodánk híre

     
  • Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program